Loading Events

July 31 @ 8:00 am - November 30 @ 5:00 pm

Trekking to Sopot Waterfall

  • Tours

Buy Tickets

English

The region of Përmet offers wonderful areas of natural beauty that remain untouched, and among them is the beautiful Sopot Waterfall, located at the foot of Nemërçkë Mountain. The trail offers a wonderful view of the southern part of the massif and above all a spectacular view of the Nemërçkë Mountains glacier. The journey begins in the characteristic Strëmbec stone village and the waterfall is reached by walking along a gentle mountainous trail passing through beautiful pastures in close contact with nature. The excursion is suitable for all people who love untouched nature, rural scenery and trekking.

Technical Information

Name: Trekking to Sopot Waterfall
Type: Excursion with 4×4 trekking vehicle, accompanied by certified guides (guides speak Albanian, English, Italian, German, Greek, Romanian)
Level of Difficulty: Low
Price Includes: Excursion with a 4×4 trekking vehicle, certified guide, photos, video and lunch
Price Does Not Include: Transportation to the meeting point
Period: March – November (with exceptions in cases of inclement weather)
Duration: 5 or 9 hours
Age: 15+ years old (minors must be accompanied)
Meeting Place: In Permet, according to the needs of the client

Package:
▪ Meeting point in Përmet;
▪ Preparation of necessary tools and equipment;
▪ Departure to the Sopot Waterfall;
▪ Arrival in Strëmbec village, the starting point of the path to the waterfalls;
▪ Visit to the waterfalls and the surrounding area;
▪ Lunch with you;
▪ Return to the village of Strëmbec;
▪ Return to the town of Përmet.

Useful Information
Level of Difficulty: Low
Experience: No previous experience required.
Guidelines for Participants: Participants should be in good health. 4×4 cars will takeparticipants to the departure point of the trail. People with allergies or other problems related to the visit/hiking in nature should let the organizers know before departure. Paths, equipment and guides guarantee an activity with comfortable and safe conditions.

What to Bring with You:
▪ Sportswear;
▪ Strong trekking sneakers;
▪ Water bottle;
▪ Sweatshirt/hoodie (wind resistant);
▪ Sunscreen (optional);
▪ Sunglasses and hats (optional).

What’s included:
▪ Driver and 4×4 vehicle;
▪ Certified guide;
▪ Lunch with you;
▪ First aid kit;
▪ Extra materials on request.

Trekking to Sopot Waterfall Package*

 

Package Description Duration Price (€)
Meeting point in Permet 5 hours 30/person
Preparation of necessary equipment
Departure to Sopot Waterfall
Trekking 1 Arrival at the starting point of the path in the village of Strëmbec
Trekking for 4 hours (11.3 km round trip) Sopot Waterfall
(1/2 day) Visit to and around the waterfall
Lunch with you
Return to the village of Strëmbec
Return to Permet
Meeting point in Permet
Preparation of necessary equipment
Departure to Sopot Caskata
Arrival at the starting point of the path in the village of Strëmbec
Trekking for 4 hours (11.3 km round trip) Sopot Waterfall
Trekking 2 Visit to and around the waterfall 9 hours 55/person
(1 day) Lunch with you
Return to the village of Strëmbec
Departure to Bënja
Visit to the thermal waters of Bënja (a relaxing spa)
Visit to the village of Benja and typical product tasting (optional)
Return to Permet

*Minimum 4 persons 


Shqip

Treva e Përmetit ofron bukuri të mrekullueshme natyrore që janë ende të paprekura dhe midis tyre është edhe Ujëvara e bukur e Sopotit, e vendosur në rrëzë të malit të Nemërçkës. Shtegu ofron pamje të mrekullueshme të pjesës jugore të masivit dhe mbi të gjitha një pamje spektakolare të akullnajës së malit Nemërçkë. Udhëtimi fillon në fshatin e gurtë karakteristik të Strëmbecitit dhe ujëvara arrihet duke ecur përgjatë një shtegu të butë malor që kalon mes kullotave të bukura në kontakt të ngushtë me natyrën.Ekskursioni është i përshtatshëm për të gjithë njerëzit që e duan natyrën e paprekur, pjesën rurale dhe trekking.

Skeda teknika
Emri: Trekking Ujëvara e Sopotit
Lloji: ekskursion me makinë 4×4 dhe trekking, shoqëruar me guidë të çertifikuar çertifikuar (guidat flasin shqip, anglisht, italisht, gjermanisht, greqisht, rumanisht)
Niveli i vështirësisë: i ulët
Çmimi përfshin: ekskursion me makina 4×4 e trekking, guida e çertifikuar, foto e video dhe dreka
Çmimi nuk përfshin: transporti deri në pikën e takimit
Periudha: Mars-Nëntor (me përjashtim të rasteve të forcave madhore)
Kohëzgjatja: 5 ose 9 orë
Mosha: 15 vjeç + (minorenët duhet të jenë të shoqëruar)
Pika e takimit: në Përmet sipas dëshirës së klientit

Paketa:
-pika e takimit në Përmet;
-përgatitja e mjeteve dhe pajisjeve të nevojshme;
-nisja drejt Ujëvarës së Sopotit;
-mbërritja në fshatin Strëmbec fillimi i trekking drejt ujëvarës;
-vizita e ujëvarës dhe zonës përreth;
-dreka me vete;
-kthimi në fshatin Strëmbec;
-kthimi në qytetin e Përmetit.

Informacione të dobishme
Niveli i vështirësisë : i ulët.
Eksperienca: nuk kërkohet eksperiencë e mëparshme.
Udhëzime për pjesmarrësit: pjesmarrësit duhet të kenë një gjendje të mirë shëndetësore. Udhëtimi kryhet me makina 4×4 deri në pikën e nisjes së shtegut. Personat me probleme alergjie apo probleme të tjera që lidhen me vizitën/ecjen në natyrë të vënë në dijeni organizatorët para nisjes së udhëtimit. Shtegu, pajisjet dhe guida garantojnë një aktivitet në kushte komode dhe të sigurt.

Çfarë duhet të kini me vete:
-veshje sportive;
-atlete të forta për trekking;
-kontenitor uji;
-xhup/bluzë me kapuç (kundra erës);
-krem për mbrojtjen nga dielli (opsionale);
-syze dielli dhe kapele (opsionale).

Përfshirë në çmim:
-shofer dhe mjet 4×4;
-guida e çertifikuar;
-dreka me vete;
-kuti e ndihmës së shpejtë;
-materiale ekstra sipas kërkesës.

Paketa Trekking Ujëvara e Sopotit*

 

Paketa Përshkrimi Kohëzgjatja Çmimi (€)
  Pika e takimit në Përmet 5 orë 30/personi
  Përgatitja e pajisjeve të nevojshme    
  Nisja drejt Ujëvarës së Sopotit    
Trekking 1 Mbërritja në pikën e fillimit të shtegut në fshatin Strëmbec    
Trekking për 4 orë (11,3 km vajtje ardhje) intinerari Ujëvara e Sopotit
(1/2 ditë) Vizita e ujëvarës dhe përreth    
  Dreka me vete    
  Kthimi në fshatin Strëmbec    
  Kthimi në Përmet    
  Pika e takimit në Përmet    
  Përgatitja e pajisjeve të nevojshme    
  Nisja drejt Ujëvarës së Sopotit    
  Mbërritja në pikën e fillimit të shtegut në fshatin Strëmbec    
  Trekking për 4 orë (11,3 km vajtje ardhje) intinerari Ujëvara e Sopotit    
Trekking 2 Vizita e kaskatës dhe përreth 9 orë 55/personi
(1 ditë) Dreka me vete
   
  Kthimi në fshatin Strëmbec    
  Nisja drejt Bënjës    
  Vizita në ujrat termale të Bënjës (një banjë çlodhëse)    
  Vizita në fshatin Bënjë dhe degustim produktesh tipike (opsionale)    
  Ritorno a Përmet    

 

*Minimumi 4 persona

 

Disclaimer

IntoAlbania does not operate or own any tours; IntoAlbania do not own any of the third-party providers (tour providers) nor are we under the economic control of any of these third-party providers in our platform. 

Tickets

40 available
4 Persons Ticket120.00

Please fill in all required fields

30 available
4 Persons Ticket220.00

Please fill in all required fields

Notification

Please on the checkout, define your desired Tour Dates.

Developed by Frakton & Designed by project.graphics