Loading Events

Galeria FAB

Mars 11 @ 6:00 pm - Mars 31 @ 8:00 pm

30YearsOld – Un progetto di Eugenio Tibaldi @Galeria FAB

Inaugurazione: 11 Marzo 2019, ore 18
Galeria FAB
La Mostra rimarrà aperta fino al: 31.03.2019

Orario: 10.00 – 13.30 / 17.00 – 20.00
L’artista italiano Eugenio Tibaldi tra luglio 2018 e marzo 2019 ha costruito un progetto che viene esposto alla Galleria FAB dell’Università delle Arti di Tirana dall’11 al 31 marzo 2019. Il titolo si riferisce ad un’età storica molto precisa e suggerisce di provare a celebrarla, ma per farlo non dovremmo essere soli. Ed è proprio per questo che l’artista ha deciso di realizzare il progetto attraverso un metodo laboratoriale.
Partendo dalla condivisione della propria metodologia e proponendo un tema comune su cui lavorare, le opere in mostra sono il risultato della collaborazione tra giovani artisti albanesi che hanno risposto ad un open call. A partire dalla prima visita di Tibaldi in Albania ad Ottobre 2018 e in occasione della Giornata del Contemporaneo, i partecipanti al progetto hanno camminato, fotografato, chiacchierato, analizzato, organizzato, e prodotto opere dalle quali traspare una riflessione sui trent’anni di cambiamento della città di Tirana dal 1989 fino ad oggi.
Il progetto è il frutto di una miscela di sguardi a partire da quello dell’artista italiano che appartiene ad una generazione precedente e integrato con quello di chi – i partecipanti del workshop – è cresciuto nell’Albania post-socialista e vive il luogo nel suo tempo quotidiano. La città di Tirana, nelle sue peculiarità architettoniche diviene uno scenario che offre imperfezioni, pieghe, sfumature che difficilmente vengono messe a sistema in quanto narrazioni minori. Fagocitate dalla macro-storia ci sfuggono ma, come suggerisce Tibaldi, divengono elementi partecipativi in grado di raccontare il cambiamento.
//
Përurimi: 11 Mars 2019, ora 18
Galeria FAB
Ekspozita do të qëndrojë e hapur deri me: 31.03.2019

Orari: 10.00 – 13.30 / 17.00 – 20.00
Artisti italian Eugenio Tibaldi që prej muajit korrik 2018 e deri në mars 2019 ka ideuar një projekt që do të ekspozohet në Galerinë FAB të Universitetit të Arteve në Tiranë nga 11 deri më 31 mars 2019. Titulli i referohet një epoke historike shumë të saktë dhe sugjeron të tentohet të festohet, por për ta bërë këtë, ne nuk duhet të jemi vetëm. Dhe pikërisht për këtë arsye artisti ka vendosur të realizojë projektin përmes një metode laboratorike.

Duke filluar nga ndarja e metodologjisë së saj dhe duke propozuar një teme të përbashkët për të punuar, veprat në ekspozitë janë rezultat i bashkëpunimit ndërmjet artistëve të rinj shqiptarë të cilët iu përgjigjën open call. Duke filluar nga vizita e parë e Tibaldit në Shqipëri në tetor të vitit 2018 dhe me rastin e Ditës Bashkëkohore, pjesëmarrësit në projekt kanë ecur, fotografuar, biseduar, analizuar, organizuar dhe prodhuar vepra nga të cilat del reflektimi i tridhjetë viteve të ndryshimit të qytetit të Tiranës nga 1989 deri më sot.

Projekti është rezultat i një përzierjeje të shikimeve duke filluar nga ajo e artistit italian i cili i përket një brezi të mëparshëm dhe i integruar me atë të atyre – pjesëmarrësit e workshop – që u rritën në Shqipërinë post-socialiste dhe jetonin vendin në kohën e tyre të përditshme. Qyteti i Tiranës, në veçoritë e tij arkitektonike, bëhet një skenar që ofron papërsosmëritë, foldat dhe nuancat që vështirë se futen në sistem si rrëfime të vogla. Të shkatëruara nga makro-historia na shpëtojnë, por, siç sugjeron Tibaldi, ato bëhen elemente pjesëmarrëse në gjendje të tregojnë ndryshimin.

Venue

Universiteti i Artve, Bulevardi Deshmoret e Kombit
Tirana, Tirana 1001 Albania
+ Google Map

Notification

Developed by Frakton & Designed by project.graphics